Tuesday, 25 February 2014

Dengan Mindset, Apa Manfaatnya?


saLam sejahTera buaT pengunjung. kaLi ini saya cuba kongsikan TenTang keberganTungan kiTa Terhadap 'mindseT'.

MindseT boLeh dierTikan sebagai apa yang kiTa TeTapkan dalam pemikiran kiTa. conTohnya, 'esok saya mahu bangun awaL unTuk menunaikan soLaT subuh berjemaah di surau/masjid'. Kemudian, pada keesokan hari, bangkiTkah kiTa seperTi yang di seTkan oTak Tu?


BermuLaLah dengan Topik kiTa iaiTu 'dengan mindset, apa manfaaTnya?'. sebeLum iTu, saya menyeru saudara saudari mengubah fikiran anda sekarang iaiTu 'seTkan minda anda supaya mahu habiskan baca arTicLe ini'.hehe.. saya mahu uji sejauh mana keberkesanan mindseT anda.


Sebenarnya, mindseT ini adaLah berkaiT rapaT dengan niaT daLam diri kiTa. Tanpa niaT, apa yang kiTa Lakukan sepaTuTnya Tidak Tercapai. wajarkah saya berkaTa begiTu? saya rasa bersesuaian dengan pepaTah arab ini "segaLa amaL adaLah diserTai dengan niaT, maka Tanpa niaT, Tidak sepaTuTnyaLah sesuaTu iTu berLaku".


Dengan mindseT, fisiologinya adaLah semua sTrukTur badan kiTa mampu memfokuskan pada sesuatu yang diTeTapkan daLam pemikiran kiTa. Saya ambiL conToh seperTi di aTas iaiTu ingin bangun awaL unTuk soLaT subuh. Pada saaT iTu, saya percaya bahawasanya tubuh badan kiTa Telah mengiakan berdasarkan dari keTaTapan pemikiran kiTa iaiTu ingin bangun awaL. Dengan niat yang beTuL, dengan menegaskan mindseT anda supaya bangun pada awaL pagi, saya yakin anda akan bangun dan Lakukan apa yang mahu disempurnakan iTu. PercayaLah...hehe..


SeLain iTu, bagi membukTikan keberkesanan ini, eLokLah juga saya nyaTakan pengaLaman saya sendiri. Pada awaL Tahun 2010 saya belajar di MeLaka seLama seTahun seTengah. Di sana saya dapaT banyak inpuT TeruTama pasaL pergauLan. Ok, kiTa ke poinT sebenar.hehe.. Semasa saya di sana, saya mengaLami masaLah TeruTama menganTuk dan TerTidur di daLam sesi kuLiah. saya berasa amaT Lemah. Sentiasa LeTih dan Lesu. KeTika iTu, maggi merupakan makanan asasi saya. Tidak saLahLah anTara puncanya kerana pengambiLan makanan yang tidak baik-baik kan? sedap TeTapi Tidak berkhasiaT. Tidak berguna Langsung di sisi ALLah yang mencipTakan kesempurnaan kiTa. Sungguhku Tidak bersyukur. Namun, seTeLah saya berubah fikiran dan membeLanjakan wang dengan Terurus, saya menukar menu pemakanan saya iaiTu seperTi orang-orang biasa. Pada keTika iTu, kira-kira masuk semesTer baru iaiTu semester kedua, bermakna saya TeLah meruTinkan maggi daLam kehidupan saya seLama 6 buLan. ALLah !!! TekejuT juga saya. aLhamduLiLLah organ-organ pencernaan masih berjaLan baik.hehe..


Kemudian, masya ALLah... Saya rasakan dengan perubahan pemakanan saya iTu saya sudah dapaT soLusikan masaLah saya iaiTu menganTuk di daLam keLas, namun masih Tidak berhasiL. Rupa-rupanya, disiniLah waTak TerpenTing iaiTu MiNDSET memainkan peranan yang memberi impak kepada saya sehinggaLah sekarang. Ya, saya TeLah peLajari MiNDSET ini seTeLah saya mendengar radio IKIM.fm. Tak siLap saya, penyampai iTu merupakan juru pakar bedah maTa, Prof. Muhaya rasanya. DaLam beberapa minggu, saya cuba prakTikkan apa yang dikhabarkannya iaiTu dengan NiAT dan MiNDSET yang kuaT dan YAKiN, semua perkara akan menjadi kenyaTaan. Dengan izin ALLah, aLhamduLiLLah saya TeLah capai maTLamaT saya iaiTu Tidak mahu Tidur dan mengambiL apa jua Langkah bagi mengaTasi menganTuk. SampaiLah sekarang, saya berasa yakin dengan niaT saya.


SeLain iTu, berkaiTan dengan kesihaTan diri. Semasa di Tahap umur sedemikian, saya TidakLah memenTingkan sangaT isu kesihaTan. seringkali sahaja saya mengaLami demam, sakiT kepaLa, munTah-munTah. Ya, saya percaya ini semua kerana diri ini Tidak mencukupi nuTrienT-nuTrient yang diperLukan badan. Mana Tak nya, hari-hari makan maggi.hehe.. Berbuka puasa pun hampir sebuLan makan maggi. Kejamnya diri ini. Tidak bersyukur Langsung dengan nikmaT kesihaTan yang dianugerahkan ALLah. Namun, aLhamduLillah. seTeLah separuh dipLoma saya di sana, saya mendapaT Tawaran ke bidang kesihaTan iaiTu kejururawaTan.


Sekarang saya di Johor Bahru daLam bidang paramedik.hehe.. BermuLa di sini, saya TeramaTLah banyak beLajar TenTang kesihaTan diri. PengambiLan iTu apa kesannya pada Tubuh kiTa, pengambiLan ini apa risiko penyakiT pada diri kiTa. ITu ini iTu ini menyebabkan badan binasa bahkan Lagi maLang akan disoaL keLak mengapa kiTa Tidak memberi kebaikan pada diri iaiTu menjaga kesihaTan. ALhamduLiLLah. BerkaiTan mindseT disini adaLah keTika saya berasa ingin demam dan sakiT-sakiT. Wah ! MiracLe !!! Cuba bayangkan. Saya daLam bidang apa sekarang ini? medic riTe? Tapi saya Tidak pernah mengambiL sebarang ubaTan sejak saya berada disini/belajar disini. Ini semua adaLah mindseT diserTai semangaT yang saya cuba Lawan. Maaf! Saya Tidak berniaT unTuk riak Tapi berdasarkan pengaLaman diri sendiri.


SeTerusnya, eLokLah saya memberi kesimpuLan dan sedikiT Tips daLam kehidupan ni.

Panjang Lebar pun bukannya pengunjung baca pun. sekadar perkongsian.hehe..
1. Ingin Lakukan sesuaTu perkara hendakLah diserTai dgn niaT.
2. Niat iTu hendakLah suci bersih dengan berkeyakinan penuh.
3. Sudah perkemaskan niaT, diTeruskan puLa dengan mindseT yang kukuh dan uTuh.
4. MindseT iTu seharusnya meyakinkan diri 100% akan berjaya apa yang diniaTkan iTu.
5. Kemudian, yakin pada Allah. TawakaL padaNya. HasbunaLLah wanikmaL wakiL... berganTung penuh pada ALLah.

Ini semua secara psycho semaTa-maTa. Apa-apa pun yang Terjadi dengan kehendakNya. seLamaT mencuba ! Terima Kasih. (^_^)T@UFiQMohamad  ~CooL, Sabar, Senyum Sokmo~ (^_^)